Agilent J&W GC 色谱柱测试标样

产品中心 > 化学标准品 > Agilent J&W GC 色谱柱测试标样

Agilent J&W GC 色谱柱测试标样

分享到:

Agilent J&W GC 色谱柱测试标样

 

可能您会将色谱柱性能与安捷伦J&W 色谱柱所附带的测试色谱图进行比较。色谱柱测试
标样包括测试色谱柱的分离特性、柱效和惰性的组分。所提供的测试混合物浓度为250
ng/μl,装于2 ml 样品瓶中。如果您的色谱柱与下表中的固定相和色谱柱内径相配,即可找
到相应的测试混合物。

 

Agilent J&W GC 色谱柱测试标样


色谱柱
说明
微径柱
(0.050.10mm内径)
部件号
毛细管柱
(0.180.32mm内径)
部件号
大口径柱
(0.450.53mm内径)
部件号
OV-351

200-0032

DB-1ht

200-0010

DB-1
200-0010
200-0310
200-0110
DB-5
200-0010
200-0310
200-0110
DB-5ht

200-0010

DB-5ms

200-0185
200-0185
DB-624

200-0113
200-0113
DB-2887


200-0110
DB-WAX
200-0070
200-0370
200-0070
DB-WAXetr

200-0370
200-0070
SE-30

200-0010

SE-52

200-0010

SE-54

200-0010
200-0010
HP-1

5080-8858
8500-6812
HP-5

5080-8858
8500-6812
HP-FFAP
8500-6813
8500-6813
8500-6813
GS-OxyPLOT


5188-5379
 


下一个: LC 标样